russian

Lessons for Prononce

English phonetic alphabet

Short Vowels

e æ ɪ ʌ ʊ ɒ ə

Long Vowels

i: ɜ: ɔ: u: ɑ:

Diphthong Vowels

ɪə ɔɪ əʊ

Consonants Sounds: Fricatives

f v θ ð s z ʃ ʒ h

Consonants Sounds: Plosives

p b t d k g

Consonants Sounds: Affricates

Consonants Sounds: Nasals

m n ŋ

Consonants Sounds: Approximants

r j w ɭ ɫ